Charakteristika školy

Škola sídlí v hezkém prostředí v bezprostřední blízkosti hostivařského lesoparku.

Filozofií školy je zájem o žáka a jeho výchova k zdravému sebevědomí. K dosažení tohoto cíle vytváří škola takové prostředí, ve kterém je uplatňován demokratický styl řízení a vztahy mezi žáky, rodiči a školou jsou postaveny na vzájemné důvěře. Prioritou výchovně vzdělávací práce je motivace žáků k soustavnému vzdělávání a vytváření správného životního stylu. Předností školy je její velikost (do 200 žáků), rodinná atmosféra a bezprostřední neformální kontakt žáků s pedagogy.

Škola individuálně přistupuje k žákům se zdravotními problémy a specifickými vzdělávacími potřebami.

Během krátké tradice školy se podařilo vytvořit stabilizovaný pedagogický sbor s plnou odbornou kvalifikovaností a s příznivým věkovým složením. Na škole pracuje školní psycholožka, která napomáhá žákům řešit jejich prospěchové, ale i osobní a rodinné problémy.

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce ve své poslední zprávě z inspekční činnosti z března 2016 hodnotila podmínky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům jako vynikající. Ocenila materiální podmínky pro realizované obory vzdělání a promyšlené hospodaření s finančními prostředky i zapojení do evropských projektů a grantů.

Silné stránky školy jsou:
  • partnerské vztahy podporující profilaci školy
  • zapojení školy do regionálních a mezinárodních projektů
  • koncepce rozvoje školy včetně jejího naplňování
  • komplexní pojetí praktického vyučování a úroveň průběhu pedagogické praxe
  • podpora rozvoje osobnosti žáků a sociální gramotnosti