Jednoleté denní studium

Inforamce o konzultacích k jednotlivým zkouškám maturitní zkoušky v pátek 24. 11. 2017, od 14.00 v sekre­tariátu,
samotné konzultace od 14.30h.


Studijní obor 75–31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Organizace studia

Studijní obor je realizován formou denního zkráceného studia (1 rok) a je určen absolventům se středním vzděláním s maturitní zkouškou. 

Studium je zakončeno profilovou maturitní zkouškou z předmětů pedagogika a psychologie a didaktika a praktikum jednotlivých výchov (výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova a tělesná výchova) a praktickou zkouškou, konanou v MŠ nebo ŠD.
Součástí výuky jsou také povinné sportovní kurzy – plavecký, turistický a lyžařský.
Školné činí Kč 24 000,– za školní rok.

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé mateřských škol, jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku, jako asistent pedagoga nebo jako učitel v přípravné třídě. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

Přihlášení:

Odevzdání přihlášky ke studiu s přiloženou ověřenou kopií maturitního vysvědčení včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce.

Kriteria přijímacího řízení

viz přijímací řízení