Přijímací řízení 2019–2020
Ředitelka školy stanovila podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Termín podání přihlášky ke studiu ve škole je do 1. března 2020 pro oba obory vzdělání a formy vzdělávání

K přihlášce uchazeč denního studia přiloží:
  • vysvědčení z posledních dvou ročníků (či ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky v případě, že není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ke studiu ověřená školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
  • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu) u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, tak oboru Pedagogické lyceum
  • případně doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek k testům JPZ.
  • další doplňující dokumentaci, za kterou žák získá body do hodnocení, doloženou doklady o studiu nebo absolvování ZUŠ.

RVP 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP: Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 27

78–42-M/03 Pedagogické lyceum
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25


Přijímací zkouška denní formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum má 2 části:

  1. Jednotná přijímací zkouška (písemný test z ČJL, MAT a její aplikace) – dopoledne
  2. Školní přijímací zkouška – motivační pohovor (odpoledne)

Obě části se konají ve stejném termínu.

Termíny pro vykonání jednotné přijímací zkoušky (písemný test ČJL, MAT a její aplikace) a školní přijímací zkoušky


První kolo přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělání

Náhradní termíny:

Obsah pohovoru u oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika:

uchazeč absolvuje ústní pohovor, který potrvá maximálně 10 minut. V něm se představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému oboru, přečte předložený neznámý text (próza či poezie) a přednese připravenou báseň v rozsahu 3 – 4 sloky.
Hodnotí se komunikační schopnosti, úroveň jazykového projevu, spisovnost, práce s textem, schopnost výrazně přednést předložený text.

Obsah pohovoru u oboru vzdělání Pedagogické lyceum:

ústní pohovor potrvá maximálně 10 minut. V jeho průběhu se uchazeč představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému studiu.
Hodnotí se komunikační schopnosti, jazykový projev, spisovnost.
Uchazeč nesmí vykazovat nedostatečný prospěch na ZŠ (8. a 9. třída) v žádném předmětu

Tiskopis nové přihlášky ke vzdělání na SŠ pro denní studium

Kritéria přijetí pro denní formu

Studijní obor dálkového studia:

RVP 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

dálková forma, zkrácená, 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 40
(další informace viz Dálkové studium)


U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.
 

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
  • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)
Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:
  • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)
  • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

Tiskopis přihlášky ke vzdělání na SŠ pro dálkové studium

Kritéria přijetí pro dálkovou formu
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.spgs-futurum.cz a na přístupném místě ve škole


Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu bude zasláno doporučenou poštou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Ukládá se po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zájem žáka nastoupit na studium musí být potvrzen odevzdáním zápisového lístku do školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o.

U dálkového studia – musí být potvrzen zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že „Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o.


V Praze 12. zíří 2019

Ing. Alena Marečková
ředitelka školy


Informace o studiu: Jana Šorfová, telefon 272 650 588, e-mail: ssos.j.sorfova@seznam.cz