Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Vážení rodiče, milí žáci

od března 2020 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky. Jsou určeny především žákům devátých tříd základních škol. Celý kurz bude probíhat od února 2020 na Střední pedagogické škole Futurum na adrese Hornoměcholupská 873.

Kurz se bude skládat celkem z 16 vyučovacích hodin (8×45 minut český jazyk, 8×45 minut matematika) v níže určených termínech. Jeho obsahem bude výuka vybraných témat učiva v souladu s RVP ZV nezbytných pro další studium na střední škole. Kurz bude zaměřen na veškeré oblasti jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. V českém jazyce se zaměřuje především na pravopis, větnou skladbu, tvarosloví, porozumění textu, stylistiku a literaturu. V matematice se jedná o práci s číslem a proměnnou, řešení rovnic, slovní úlohy, geometrii, základy statistiky

Termíny kurzů v roce 2020:
6. 3. 2020 (pátek) 14:30
11. 3. 2020 (středa) 15:30
18. 3. 2020 (středa) 15:30
20. 3. 2020 (pátek) 14:30
25. 3. 2020 (středa) 15:30

  1. 4. 2020 (středa) 15:30
  2. 4. 2020 (pátek) 14:30
  3. 4. 2020 (středa) 15:30


Délka jednoho vyučovacího bloku je 2×45 minut + 15 minut přestávka.
Cena kurzu je 1500 Kč.

Přípravný kurz z Českého jazyka

Pro přihlášení použijte přihlášku a podejte ji na sekretariát naší školy.