Operační program Praha AdaptabilitaProjekt financovaný v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 29. 3. 2015


Stručný popis

Cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti ve výuce vytvořením nových moderních interaktivních učebních materiálů, které budou moci žáci využívat jak ve vyučování, tak v domácí přípravě. K lepší dostupnosti nově vytvořených učebních materiálů vybuduje škola systém Moodle, na kterém budou všechny vytvořené materiály uveřejněny. Zároveň bude tento systém využíván k domácí přípravě a hodnocení výsledků vzdělávání a bude také posilovat motivaci žáků k celoživotní­mu učení.

Projekt je předkládán v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání, naplňuje zaměření specifického cíle Zvýšení kvality vzdělávání v souladu s požadavky trhu práce. Rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti žáků naší školy přispěje projekt k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, případně usnadní přechod absolventů školy do zaměstnání či na další studium na vysoké škole. V neposlední řadě bude specifického cíle prioritní osy dosaženo podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti tvorby nových učebních materiálů a práce s informačními technologiemi ve výuce.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti