Obory vzdělání


75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

  • čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
  • dálková forma: zkrácené dvouleté pomaturitní studium (další informace viz Dálkové studium)

78–42 M/03 Pedagogické lyceum

  • čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Je určeno žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele, popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření.

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá část je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Součástí studijních oborů je praxe. Odborná praxe se uskutečňuje v mateřských školách, družinách a dětských klubech.

Ve srovnání s gymnáziem je na lyceu potlačena výuka fyziky, chemie.


Kurzy

  • Žáci denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum mají povinný plavecký, lyžařský a turistický kurz. (1.-3. ročník)
  • Žáci dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají povinný turistický, plavecký a lyžařský kurz v 1. ročníku