Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.

Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10

Fakultní škola FF UK

Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009
udělený Českou společností pro jakost, z. s.

Držitel Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

tel.: 272 650 588, 606 920 502

e-mail: mareckovaa@centrum.cz


Brána k budoucnosti

Střední pedagogická škola Futurum je otevřená, živá, moderní a stále se rozvíjející škola s rodinnou atmosférou.

Filosofií školy je budování „dílny lidskosti“, ve které se formuje tvořivá a samostatná osobnost otevřená celoživotnímu vzdělávání, schopná kooperace a sebevyjádření. Předností školy je její velikost (do 200 žáků) s nižším počtem žáků ve třídě, neanonymní atmosféra důvěry a bezprostřední neformální kontakt žáků s pedagogy. Škola individuálně přistupuje k žákům.

Mezinárodní spolupráce

Od roku 2010 jsme spolupracovali se školou Kompakt – Schule mit Zukunft v německém Zwickau, která má společné zaměření a oblast působení.

V letech 2012–2014 proběhl společný projekt „Divadlo spojuje“, ve kterém žáci obou škol vytvořili loutkové divadelní představení pro děti. Projekt byl financován z Programu celoživotního učení – Partnerství škol Comenius a navazal na úspěšný projekt v letech 2010–2012.Projekt OPPA

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti


Projekt financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 29. 3. 2015


Stručný popis

Cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti ve výuce vytvořením nových moderních interaktivních učebních materiálů, které mohou žáci využívat jak ve vyučování, tak v domácí přípravě. K lepší dostupnosti nově vytvořených učebních materiálů vybudovala škola systém MOODLE, na kterém jsou všechny vytvořené materiály uveřejněny. Zároveň je tento systém využíván k domácí přípravě a hodnocení výsledků vzdělávání. Cílem fungování systému MOODLE je zlepšení výsledků vzdělávání a posílení motivace žáků k celoživotnímu učení.
Projekt byl předložen v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání, naplňuje zaměření specifického cíle Zvýšení kvality vzdělávání v souladu s požadavky trhu práce. Rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti žáků naší školy přispívá projekt k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, případně usnadňuje přechod absolventů školy do zaměstnání či na další studium na vysoké škole. V neposlední řadě je specifického cíle prioritní osy dosahováno podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s novými informačními technologiemi, na které škola klade velký důraz a finančně ho podporuje